Arvisura - az igazi Arvisurák

Az Arvisurák a modern keleti egzisztencialista filozófia alaptételei. Az első öt Arvisura tartalmazza a bölcseleti rendszer axiómáit, igazi lényegét. Ezek az alaptételek aranylemezen rovásírással így szerepelnek Cecil M. Joepardy Nagy Traktátum c. alapművében:

 1. A létezés egysége a tudat és a tudatnélküli egylényegűségében ölti magára a Semmi egzisztenciáját.
 2. Az ősprincípium a léttudat akaratlan szétszóródása révén lényegül rá az újonnan keletkező szubsztanciákra.
 3. Minden létezőben örökletesen jelen van a képzet valósága és a valóság képzete.
 4. Minden létező komplex módon létezik: van valós és van imaginárius létezése, amelyek a Semmiben egyesülnek.
 5. A valós létezések és imaginárius létezések intentzitása szabja meg a létezőről alkotott emberi tudattartam jellegét.

A további arvisurák lényegében a fenti tételek részletes kifejtései, magyarázatai, elméleti igazolásai. A bölcseleti rendszer Arvisurának nevezi egyrészt magát a rálényegülés folyamatát, illetve azt, ami rálényegül a szubsztanciákra, s amiben egyszerre van jelen a Semmibe egyesülő valóság és imagináció. Ugyancsak Arvisura a neve a létezés komlex voltát magában foglaló tudattartamnak - lényegében a Semmit felfogó gondolatnak.

Az Arvisura eredete

Az Arvisura eredetileg ősi szanszkrit kifejezés, amely több jelentést is hordoz. Ezek nagyrészt a szó egyes elemeiből következnek, ezek magyar jelentése így fest:

 • arvi - jelentése: igaz, lényegi. Az ősi védikus filozófiában a dolog lényege, a mélyebb igazság, a dolgok rejtett lényege, igazsága; illetve: a dolog lényegét kifejező jellegzetesség, jelleg.
 • sura - a köznyelvi jelentés: pillangó. A lepkefélék egyedfejlődését megfigyelő keleti gondolkodók a lárva-gubó-lepke metamorfózisra is átvitték a szó eredeti jelentését, így a sura az olyan átalakulásnak lett a kifejezője, amelyben a dolog a külső megjelenés teljes megváltozása ellenére megtartja egylényegűségét. (Vagyis a lárva, a gubó és lepke ugyanaz a dolog, neve és átlényegülése egyaránt a sura. A kifejezés aztán a védikus tanokban már a jellegátvitel összefoglaló nevévé vált.)

arvi+sura

 • Az arvisura köznyelvi jelentése: igazszólás, igazat mondani, megmondani a lényeget, megragadni az igazságot.
 • Egy óindiai mítikus mesében az Igazszóló Pillangó neve: Arvi Sura. A Keleten sokak által jól ismert mesében a pillangó mindig azt mondja, amit a szíve súg, soha nem hallgatja el az igazságot.
 • Az ősi védákban az Arvisura az igazság olyan átadásának, átörökítésének a neve, amelynek történése közben az igazságnak a formája megváltozik, de a tartalma megmarad önazonosnak.
 • A modern keleti egzisztencialista filozófiában (amelynek alapjait a bengáli költő és gondolkodó, Cecil M. Jóepardy dolgozta ki) az Arvisura (némileg leegyszerűsített) jelentése: rálényegítés. Ezen az a jelenség, folyamat, tünet, helyzet, állapot, közeg, szféra, dimenzió, vonatkozás vagy állag értendő, amelyben vagy amelynek során egy dolog meghatározó jellegzetessége rálányegül egy másik dologra, illetve amikor a másik dologban a meghatározó jellegzetesség rálényegítve fordul elő. (Az ennél pontosabb és árnyaltabb meghatározás, illetve részletesebb leírás csak a keleti bölcseleti tanok és hittételek pontosabb ismerete birtokában érthető meg. Akik ezekben a tanításokban és az ayurvédikus gondolkodás rejtelmeiben kevésbé járatosak, alig érthetik meg a keleti egzisztencializmust, amelynek tételei a nyugati ember számára tulságosan elvontak, absztraktak. Ha Heidegger Lét és Idő műve megértésének a nehézségi foka 130, akkor Joepardy Nagy Traktátuma talán a 300-es mérőszámmal lenne jellemezhető. Weboldalunk olvasói számára első fokon az alábbi meghatározást adhatjuk:

   

Az Arvisura per definitionem az a jelenség, folyamat, amelynek során egy dolog meghatározó jellegzetessége rálányegül egy másik dologra, illetve maga az a dolog, amelyben egy másik dolog meghatározó jellegzetessége már rálényegítve fordul elő.

Ajánljuk elmélyült továbbgondolásra a Tanítás első öt alaptételét is, ezek fentebb találhatók: Arvisurák

Nem hallgathatjuk el személyes vonzalmukat a komplex létezés és a Semmi viszonyát feltáró arvisurizmus iránt.

Arvisura cáfolat

A Páal Zoltán által kreált Arvisurákat nem igazolják sem történeti, sem archeológiai, sem nyelvi kutatások. Inkább tekinthező irodalmi műnek, mintsem östörténeti forrásnak. Hazugság minden ezzel ellenkező állítás, az Arvisura-cáfolat pedig az újpogányság elleni fellépés.

Téves Arvisura-értelmezések

hamis, téves magyar arvisura

A magyar őstörténeti Arvisura


Az Arvisura szó mögött egy kiterjedt magyar őstörténeti mítoszt ismernek a téma iránt érdeklődők, de azt nagyon kevesen tudják, hogy az Ázsiából Európába vándorolt és ott megtelepedett népek eredetét leíró hamis történetet eredetileg a szovjet kémelhárítás állította elő még 1934-ben. Később, a II. világháború idején a Sztálin által személyesen felügyelt propagandagépezet számos tervet dolgozott ki arra nézve, hogy a majdan elfoglalalandó közép-európai országok lakosságának az ideológia megtörése érdekében hogyan kell, hogyan lehet „elvenni a múltjukat”, azaz felülírni történelmi-kulturális tradícióikat. Ezen ördögi tervek egyike volt az akkor még csak egy munkacímnek számító Arvisura. (a Sura ismert orosz becenév, a kaukázusi népeknél pedig gyakori az Arvi, Armi, Arvji vezetéknév. Egyes források szerint a projektet egy örmény elhárító tiszt nevezte el - saját magáról.)

1944-ban aztán a terv részeként kiképzett szovjet partizánokat dobtak le a még ellenséges kézen levő területekre. Feladatuk pertizáncsapatok szervezése volt. Ózd közelében is így szerveződött fegyveres szabadcsapat egy szovjet ejtőernyős vezetésével, aki bizalmas kapcsolatba került a partizánosztag különösen bátornak bizonyult tagjával, bizonyos Paál Zoltán kohásszal, akinek hosszú átbeszélgetett éjszakákon át, úgymond, átadta az Arvisurát, ami voltaképp a magyarok eredetének egy teljesen hamis legendáriuma volt. A fiatal manysi (vogul) származású partizán fejből mesélte a sztálini propagandagépezet által gondosan kidolgozott eredet-történetet - ő maga azt állította, hogy sztyeppei sámánoktól ered a Tanítás, akik a szkíták leszármazottai és az ősmagyarokéval megegyező rovásírással rögzítették az ősi tudást (innen a név: rovósámánok). Más források szerint a partizán nagyapja maga is rovósámán volt, a kiválasztottak egyike, akik az Arvisura írására jogosultak.

Az eredetmítosz az akkor mégis félig analfabéta Paál Zoltán fejében olyannyira megragadt, hogy a Tanítás elkötelezett hívévé, mondhatni megszálottjává vált.

A háború befejeztével harminc éven keresztül dolgozott az Arvisurák lejegyzésén, amely sem az 50-es években, sem a Kádár-korszakban nem láthatott napvilágot, de 1989-ben a Püski Kiadó megjelentette (igen jelentős szerkesztői átdolgozás után). A tudmányosnak semmiképpen nem nevezhető műben sajátos ötvözetét kapjuk egy érezhetően megtervezett, koherens mítosznak és a kohász zavaros fantáziája szülte képzelgéseknek. Történeti hitelessége úgyszólván a nullával egyenlő és ennél csak kicsikével nagyobb az irodalmi értéke. A „nem hivatalos tudomány” megszállott hívei, az okkult tanokra és ezoterikus gondolkodásra hajlamos olvasók körében azonban a tan igen népszerű és sokan a benne leírt történéseket igaznak gondolják.

Így Igazszólás - Arvisurák néven a megtévesztett mai magyarok egy jelentős része a törzsi ősök (a leírásban: úzok) eredetének és vándorlásainak, a hunokkal és más népekkel való rokonságának fiktív, hamis történetét tartják számon, jószerével meg sem hallva a valóban tudományos alapú cáfolatokat. Szerintük az Arvisura igaz és szent hun-magyar östörténet, aki cáfolni merészeli, az piréz hazaáruló >> bővebben: az Arvisura és az Ayurvéda

 

az eredeti igazszóló arvisurák

Kárpátaljai Arvisura. Az eredeti Arvisurák - magyar őstörténeti jelentés

Az Arvisura kárpátaljára érkezik

Ezerkilenccszáztizenhárom karácsonyán történt. A Kárpátok fenyvesekkel vadrégényes kies hegyei közepette, a kétezer méternél is kicsivel magasabb Hoverla nevezetű büszke hegycsúcs alatt fekvő és mindössze száz álmatag lelket számláló ruszin faluban mindenki számára különösen emlékezetes maradt a Szenteste. Különösképpen a Szalavar család számára. Történt, hogy az esti órákban a feleség a kissé félszeg férfiú hírében álló férjeurát elszalajtotta vízért a kútra. A község grékus pópája a szomszédos házban lakott, épp Szalavárék mellett haladt el hazatérőben egy jószolgálati útjáról (a falu szűzlányait gyóntatta). A szent kárpáti anyaföldbe gyökerezett köszvénytől gyötört lába, amikor a magasból vakító fényesség zuhant reaá a völgyre. A vakító fényben a templom keresztje az elektronyos feszültségben szinte izzani látszott. Egy kékesen vibráló ovális objektum... >> az igaz Arvisura-történet folytatása a fenti linkre kattintva olvasható el.

A jelen honlap a weboldal keresőoptimalizálásnak (seo) köszönhetően a Google találati listák élén szerepel a cím kulcsszavaival azon a réven, hogy tartalma releváns a témában és optimalizált, ezen felül pedig diszperzív linképítés hatása alá vonta a SEO-mester.

A Arvisura-SEO

Amikor az információelmélet legmodernebb irányzataival foglalkozó magyar kutató, Dr. Kállay O. Béla kidolgozta az Emberi kérdés - gépi válasz c. tanulmányában közzétett elméletet, felfigyelt az internetes keresések és a keresés révén megtalált webtartalmak közötti összefüggésekben egy olyan mozzanatra, amellyel korábban más kutatók nem foglalkoztak. Ezt a mozzanatot hasonlatosnak találta a modern keleti egzisztencializmusban használatos rálényegítés jelenségével (e tanokat, mint ahogy a freudizmust is, hobbiból tanulmányozta). Mivel ennek a jelenségnek a lét komlexicitásával foglalkozó bölcseletben Arvisura a neve, így az internetkutató ennek keresztelte el a webtartalmak keresési jellegzetességenek az alapfokát. Elméleti munkájának eredményeit később a gyakorlatban is hasznosítani kezdték: érvényességük akkor bizonyosodott be, amikor az intenetes keresések fejlettség a Google algoritmusai révén elérte a mesterséges intelligencia egy bizonyos alapfokát. Ekkor a keresőoptimalizálással foglalkozó szakemberek egy része a keres-talál-kattint interakciót kiváltó webtartamoknak az egyik honlapról a másikra történő rálényegítését is Arvisurának kezdte nevezni, sőt, ez lett az összefoglaló neve annak az új típusú honlapoptimalizálási és linképítései metódusnak (Arvisura-SEO), amely leginkább megfelelni látszott a Google folyton megújuló szempontrendszerének.

Értékes és áldásos munkásságuk nyomán ma Arvisura-típusú keresőoptimalizálásnak nevezzük azt a komplex SEO-eljárást, amelynek lényege a keresőprogramra kreatívan rálényegített webtartalom alkalmazása a honlapok Google-helyezésének javítása céljából - ami persze eléggé távol áll az eredeti Arvisurák jelentésétől. Szelleméhez viszont közel esik, igaz? - Ugyancsak közel esik ahhoz a szándékhoz, amely a hamis őstörténet meghekkelésére irányul a Google-találatok optimalizálása révén (ez utóbbi igazi piréz webakció).

Kárpáti Arvisurák

A fenti címen jelent meg a jeles kárpátaljai magyar író új esszékötete. A kárpátaljai Ungváron élő alkotó régiójának furcsaságait, különös, abszurd jelenségeit és az „urban legends” kategóriába tartozó mítoszait gyűjtötte egybe (illetve részben: alkotta meg). A lebilincselően olvasmányos könyvból ismerhetjük meg meg többek között a zsiráfnyaku kárpázi lovak történetét, de itt olvashatunk a Hoverla kornyékén leszállt UFÓról is, csakúgy, mint a kárpátaljai porták jószágállományát tizedelő Kárpáti Csupakabra vérengézéseiről. Külön fejezetet szentelt az író a Kárpáti Arvisurának, amely mesés úton került az itt lakó pirézek birtokába, akik nem átallottak meghamisítani azt, minek következtében a tanítás most azt a képtelenséget tartalmazza, hogy a kárpátaljai magyarok és ruszinok necsak hogy közös ősanyától származnak, hanem ugyanarról a falvédőről jöttek le a Kárpát-medencébe igazi hősökként.

A pártriájában roppant népszerű szerző szóhasználata nyomán olvasói körében az Arvisura jelentése megváltozott, a közbeszédben furcsaságot, nem valódi, nem igazi, hamis dolgot, helybéli képtelenséget, kárpáti abszurditást értenek rajta. Az eredetileg igazszólás értelmű arvisura magyar jelentés így egyre tágabb - és ez maximálisan egybeesik az arvisurahekkelés eredeti széndékával, amely motiváló erőként dominált a jelen webakció indításában Ungváron a repkényes ház byári hűvösében.

Az igazi Arvisura

Az Arvisura eredeti jelentése Igazszólás. Az Arvisurák kifejezésen ma egy korszerű ismeretelméleti Tanítás értendő, amely a meghatározó jellegzetességek átlényegítésének speciális esetét írja le.


Az eredeti Arvisurák

Az Arvisurák a jeles bengáli költő és gondolkodó egzisztencialista tanainak, téziseinek, metafizikai és ismeretelméleti axiómáinak az összefoglaló neve. Az agnosztikus arvisurákban keveredik a modern filozófiai tudományosság és a keleti hitvilág, az európai (és részben magyar) bölcseleti egzisztencializmus és az ősi védikus indiai mitológia. Lásd még: diszperzív Arvisurák, az arvisura jelentése magyarul, keleti világkép és tanítás, igazi, eredeti, védikus, indiai, szanszkrit, rovás, rovásos, szkíta és sumér rovásírás, hindi ayurvéda, ősi ayurvédikus tanítás a gyógyításban és az egészséges életmódban, szanszkrit és etruszk nyelv. Arvisurak: valódi, igazi, eredeti és hamis jelentés a rovástanításban.

Az Arvisura a hamis igazszólás és az igaz hamisság iskolapéldája. Eredeti dondolatok és SEO-akció a fiktív őstörténet elbizonytalanítására - bdk

Hamis hun-magyar őstörténet

Az interneten található dezinformációk szerint az Arvisura meglehetősen nagy terjedelmű, mondhatni terjengős, ámde összefüggő, térben és időben igen tetemes távolságot átfogó, a hívei szerint jelentős irodalmi alkotás, amely a magyarság több évezredes regevilágán keresztül mutatja be a magyar nép őstörténetét, régmúltját. Részletező információkat is találunk: az arvisura nem más, mint 24 Hun Törzsszövetség beavatott vallási vezetőinek, azaz sámánjainak rendszeresen írt és őrzött hagyománya. Olvasmányosnak nehezen nevezhető stílusát és semmilyen koherenciát nem mutató műfaját nehezen lehetne beazonosítani, leginkább egy setesután megírt néprege világához áll közel. A terjedelmében monumentális, de történeti hitelesség híján lévő irományt böngészve elénk tárul a fantáziaképeket vizionáló szerző szerint elképzelt történelem előtti, mitologikus igényekkel fellépő, de azt beteljesíteni nem tudó álomvilág. Az Arvisurák története az elsüllyedt őshaza földjén, a szerző által az ógörög Atlantisz mintájára kreált Ataiszon kezdődik (Paál zoltán nyilvánvalóan lenyúlta az ősföld Platón által leírt Atlantiszát). A legenda szerint innen kerültek a hunok Mezopotámián keresztül Ordoszba, ahol időszámításunk előtt 4040-ben megalapították a huszonnégy törzsből álló szövetségüket. A Palócok Regevilága a 24 Hun Törzsszövetségbe tömörült törzsek életét írja le nemzedékről nemzedékre, Kr.e. 4040-től Kr.u. Mátyás királyig, illetve Mária Teréziával bezárólag. E hatalmas ívű kontárrmunka tehát évezredeket igyekszik átfogni - ez nyilvánvalóan meghaladta a szerző szintetizáló képességeit, a mű hemzseg a logikátlanságoktól. Az Arvisura Igazszólás egy magát beavatottnak, rovósámánnak gondoló egyszerű munkásember különös hagyatéka, aki pszicsodelikus állapotban saját elmondása szerint agyrádión vette az adást a kollektív tudatalattiból. Az Arvisurában egy olyan hamis őstörténet tárul elénk.

Paál Zoltán pánikbetegsége

Családtagok és közeli ismerősök visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy az Arvisurák szerzője kognitív viselkedészsvarokkal küszködött. Szakértők utólagos rekonstrukcia szerint atipusos pánikbetegségben és kognitív agorafóbiában szenvedett, többek között ez késztette arra, hogy életének egy igen jelentős hányadát az írásba menekülve, környezetétől elzárkózva élje le. Kitalált magának egy mániát, amely megóvta a csapdahelyzetektől. Ebben a felfogásban Paál Arvisurái egy öngyógyító munkaterápia eredményének is felfoghatók.

 

Keleti egzisztencializmus

Az indiai Tao Arvisurából és az ősi védákból merítette a nagy bengáli-maláj filozófis, Cecil M. Joepardy az ihletést egy merőben új metafizikai rendszer, a korszerű keleti egzisztencialista bölcselet megalkotásához. A költői nyelvezetében és szimbólumrendszerében is egyedülálló Nagy Traktátum tartalmazza az ősi tanokból transzformált arvisurákat, amelyek bizonyos tekintetben a materialista és az idealista világszemlélet szintézésének a kísérletét foglalják magukba, lévén ez az egzisztencializmus a Semmiben reméli feloldalni a anyag és az eszme elsődlegességének a problémáját. Joepardi tanaira alapozva a magyar Dr. Kállay O. Béla fejlesztette ki azt a speciális idő-szemléletet, amely egy-egy nemzet, így a magyar, hun, úz, palóc, sumér, zsidó, szkíta népek történelmi múltjának igaz történetét úgy tekinti, mint igazszólást és nem tesz különbséget a származási legendák és a törzsi emlékezet valamint a régészeti leletek által bizonyított isteni eredet között akkor sem, ha a rovás és a maya jóslatok más kockavetést írnak elő.

Rovás, rovásírás

a beavatott rovósámán rovás írása

Az aranylemezeken megőrzött arvisura rovásírás kifejezés alatt tévesen sokan a székely írást értik. Ez a felfogás azonban hibás, mert csupán egy széles körben használt írástechnikára mutat rá. Igaz, több régészeti bizonyíték is igazolja, hogy Árpád apánk honfoglaló seregében használták a rovásirást, de tudnunkkell, hogy annak eredete sokkal korábbra nyúlik még a kettős honfoglalás elméletében leírt székely rovásokhoz képest is, amely alapvetően alfabetikus írás volt, vagyis minden hangra külön jelet alkalmazott. Ezt az írásmódott valóban a hun örökséget tovább vivő magyarok több csoportja használta, ám a tudományosan alátámasztott eredetelmélet szerint a székely-magyar rovásírás közvetve a birodalmi arámi írásból eredt és közeli rokonságot mutat at kárpát-medenceils a kazáriai rovásírással. Ezzel szemben az arvisura rovás eredete ettől merőben eltér és megegyezik a Paál Zoltán áltat megörökített történetben leírt eredettel. Eszerint a rovás, csakúgy mint a magyar nyelv, kozmikus eredetű és szimbólumrendszere a létezés univerzális attribútumaira vezethető vissza. Ezt bizonyítja egyebek mellett a Kárpátokban a tizenkilencedik század elején leszállt csészealj (UFÓ), amely egyenesen a Szíriusz (Syryus) térségéből érkezvén szállította az eredeti arvisurák hiteles aranylemez-másolatát annak az éppen egy ruszin faluban tartózkodó manysi vendégnek, aki az Ardvisura Anyahita üzenetét anélkül értette meg, hogy valaha is látott volna kormikus ojektumot. Ő lett a későb Szalaváré Tura névenelhíresült manysi rovósámán, aki ksőbb Paál Zoltán beavatta az igazszólásba és őt magát is a rovás ismerőivé tette a medvetor alkalmából rendezett Nagyszala idején.

Igazszólás vagy hamis magyar őstörténet?

Az Arvisura eredeti szanszkrit jelentése: Igazszólás. Arvisurák: a modern keleti egzisztencialista filozófia tanai. Alaptétele az ősprincípiumnak az új szubsztanciákra való átlényegítése. Hamis jelentés: hun-magyar-palóc őstörténeti mítosz. A weboldal témája és fontosabb kulcsszavai a következők: arvisurák, az arvisura jelentése, rálényegítés, tanítás, igazi, eredeti, indiai, védikus, magyar jelentés, ayurvéda, ősi, ayurvédikus, hun-magyar, őstörténet, hunok, hun törzsek, 24 törzs, törzsszövetség, palóc, eredet, származás, sziriusz, ataisz, manysi, finnugor, vogul, cseremisz, cserezár, anyahita, szalaváré tura szkíta származása, paál zoltán sumér rokonai az ősi birodalom idejéből, a püski kiadó megjelentette és újrakiadásra előszkészítette a kiegészített, bővített és szerkesztett eredeti és hamis arvisurákat a magyar öntudat és nemzetismeret jobb pallérozása céljából. Arvisura könyv letöltése az internetről, eredeti arvisurák pdf. - rovásírásos abécés magyar könyv letöltése rovósámán és ftp-kapcsolat segítségével az úz-székely írás és rovás magyar jelentésével analfabéta votjákok és osztjákok részére jutányos áron.

Hamis hun-magyar őstörténeti arvisurák

Bár a rovásírásos nyelvemlékek szerint az Arvisura eredeti ősi jelentése magyarul annyit tesz, hogy védikus Igazszólás, mégis okunk van feltételezni, hogy összességükben Arvisurák hamarább jelentették a keleti egzisztencializmus tanai által bevezetett axiómákat, mint a teljességgel HAMIS HUN-MAGYAR-PALÓC ŐSTÖRTÉNET rovásait, amelyet évezredek, de legalábbis a 24 hun-magyar törzsszövetség óta finnugor és más felavatott rovósámánok jyegeztek le és vezettek mint néptörténetet. Mindez csak mítosz, hamis történeti legenda, rovósámán nincs egy sem a Kárpát-medencében, az eredet-mítosz igazolására nincsenek régészeti bizonyítékok. Hogy az arvisurák honnan származnak, ezt a származást ezen a weboldalon igyekeztünk dokumentálni, így most már senki magyar ember előtt nemlehet kétséges az arvisura jelentése: ez bizony filozófia, bölcseleti tanítás. Még ám eredeti.

 © balladium.hu 2022 | google seo szakértő | műanyag tartály bp
írjon: seo szakértő - üzenet

Google első helyezés honlap optimalizálás és keresőmarketing budapest kulcsszóra. SEO 2022: infrapanel fűtés - asus töltő - dell akku - terasz építés